Algemene informatie
Telefoon  06 – 12971108 (Aad)
email       info@jjmusichouse.nl

Boekingen optreden
Telefoon  06 – 18361039 (Barry)
email        boeking@jjmusichouse.nl

Adres
JJ Music House
Van der Hagenstraat 34a
2722 NT  Zoetermeer

Bereikbaarheid & routebeschrijving

OV:     – RandstadRail HTM Tram 4 stopt praktisch voor de deur van JJ Music House (halte Van Tuyllpark).
              Wandel over de brug. Sla rechtsaf het fietspad op en na 50 meter ligt JJ Music House aan de rechterkant.
              Voor de route en aankomst-/vertrektijden raadpleeg reisinformatie. Deze tram sluit aan op het NS-netwerk.

Auto:  – Er is voldoende parkeergelegenheid op de grote parkeerplaats bij de sportverenigingen aan het einde aan de Van der Hagenstraat.
               Volg vervolgens te voet het fietspad tussen de atletiekvereniging Illion en de hockey. Na 200 meter ligt JJ Music House aan de rechterkant.
               Parkeren is ook mogelijk aan de zijde van het bedrijventerrein Bleiswijk. Via de brug bij halte Van Tuyllpark is JJ Music House bereikbaar.

Fiets:   – JJ Music House is gelegen aan de rechterkant bij het einde van het fietspad van de Van der Hagenstraat.
               Ook bereikbaar vanaf het bedrijventerrein Bleiswijk, via de brug bij halte Van Tuyllpark. Sla na de brug rechtsaf het fietspad op en
               na 50 meter ligt JJ Music House aan de rechterkant.

.

Goed om te weten
JJ Music House is rolstoel toegankelijk en beschikt over 2 invaliden parkeerplaatsen. Parkeren is gratis. Het podiumcafé biedt ruimte voor maximaal 150 personen.

Openingstijden Podiumcafé
Maandag t/ m vrijdag vanaf 19.00 uur
Zaterdagavond tijdens optredens
Zondag vanaf 13.00 uur.

Studio
Wil je op andere tijden oefenen?
Dat is geen probleem. Bel of mail ons dan.

PRIVACY BELEID
JJ Music House, gevestigd aan Van der Hagenstraat 34A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
JJ Music House, Van der Hagenstraat 34A,
www.jjmusichouse.nl / info@jjmusichouse.nl / 06 – 12971108

Persoonsgegevens die wij verwerken
JJ Music House verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jjmusichouse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken JJ Music House verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief / mailing
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– JJ Music House verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
JJ Music House maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te vormen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JJ Music House) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JJ Music House bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je niet langer wilt dat JJ Music House je persoonsgegevens gebruikt om je diensten te kunnen verlenen, kan je hiervoor per e-mail een verzoek indienen naar info@jjmusichouse.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
JJ Music House verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JJ Music House blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JJ Music House gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JJ Music House en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jjmusichouse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. JJ Music House wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JJ Music House neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jjmusichouse.nl. JJ Music House heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Toegang tot bestanden beveiligd met wachtwoord.